Vstříc lásce k běhání

středa 1. července 2015

#365L3fteeHappyDays


DONE!

Výzva #365L3fteeHappyDays je u konce, 
veškeré momenty za předchozích 365 dní, 
které byly pro mě popíchnutím k úsměvu nebo k zamyšlení, 
jsou k prohlédnutí po měsících vlevo na tomto blogu. Zpětné ohlédnutí - Aneb co mi Výzva #100HappyDays dala a vzala

+
Pomohla mi v mé cestě za spokojenějším a vyrovnanějším JÁ. 
Donutila mě více používat foťák (a taky pořídit lepší telefon právě kvůli tomu foťáku).
Donutila mě se naučit používat cloud, zálohování mých dokumentů. Tím pádem mi pomohla šetřit můj čas, který nepotřebuji k manipulaci s fotkami.
Donutila mě se naučit s editorem fotek v mobilu.
Donutila mě si uchovávat vzpomínky. No spíše mi pomohla, abych si vzpomněla.
Konečně mě donutila k pokračování v tištěném fotoalbu.
Pomohla mi si uvědomovat každou volnou minutu volného času. A zejména ji využívat!
POMOHLA MI SKUTEČNĚ ŽÍT, tedy užívat si reality.

-
Vzala mi denně asi 2 minuty času. Sečteno, podtrženo mi za celý rok vzala 12 hodin času.

---
Za mých 12 hodin času za poslední rok jsem ale získala klid. Za 12 hodin spánku jsem schopna získat 1 den relativní pohody. S pozitivním dopadem této výzvy se to nedá ale srovnat. Každý den si uvědomuji, že je na světě krásně. Jasně - ani ten nejpropracovanější nástroj neudělá ze zarputilého pesimisty sluníčkáře. Kdo chce kam, pomozme mu tam.

Během toho roku jsem si uvědomila své návyky, některé jsem upravila, některé jsem přidala, vylepšila, zmnožila.. zjistila jsem velice uklidňující fakt, že ke svému štěstí mi stačí jen pár věcí. Proto se momenty zachycené na fotkách (a videích) opakují. Nepotřebuji každý den nový impuls, stačí si uvědomit ta malá denní štěstíčka. Při výběru toho top snímku to bylo někdy těžké. Když jsem si zvykla na zachycování krásných okamžiků, zjistila jsem, že se mi jich třeba nakupilo deset za den. Vyřešila jsem to kolážemi, protože určit, který z okamžiků bych ten úplně top, to zkrátka nešlo. Vybírejte mezi domácím mazlíčkem, manželem, přírodou, když všechno z toho nade všechno milujete. 

The challenge #365L3fteeHappyDays is over,
all moments for the previous 365 days,
which was the impetus for me to smile or to ponder,
they are visible through each month on the blog http://l3ftee.blogspot.cz/.

Retrospective - or what gave me and took Challenge #100HappyDays

+
It helped me in my quest for happier and more balanced self.
It forced me to use more camera (and also get a better phone because of that camera).
It made me learn how to use cloud for backup of my documents. Thus helped me save my time, which I do not need to manipulate with photos.
It made me learn how to use a photo editor in mobilephone.
It forced me to keep the memories. Well rather - it helped me to remember do that.
Finally it forced me to continue in the printed photo album.
It helped me realize every minute of free time. And the most important - use and enjoy it!
It helped me to truly live, thus enjoying reality.

-
It took me about two minutes time per day. Bottom, Line took it took me 12 hours of time for the entire year.

---
For my 12 hours of time last year I got calm. After 12 hours of sleep I was able to get one day of relative quiet. It can not compare with the positive impact of this challenge. Every day I realize that the world is beautiful. Sure - even the most sophisticated tool will not shift the dour pessimist to optimist. Who wants where let's help him there.

During that year, I realized my habits, I modified some, some I added, improved, multiplied .. I found very comforting fact, that to be happy I just need a few things. Therefore, the moments captured in photos (and videos) are repeated. I do not need new impetus every day, just remember the little daily luck. When choosing the top picture it was sometimes difficult. When I got used to capture beautiful moments, I realized that I piled them up to ten per day or more. I resolved it with collages because determine, which of those moments is wholly the top, it simply was not possible. Choose between a pet, husband and nature, though all of it you love above all else.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Vaši reakci!